การจัดการความรู้ ยศ.ทบ.

# เรื่อง ประเภท หน่วย ไฟล์เอกสาร ไฟล์มัลติมีเดีย
1 การพิจารณานำระบบจำลองยุทธ์ทางทหารมาใช้ใน ทบ. (ในขั้นการเตรียมความพร้อมในการจัดหา) คู่มือปฏิบัติงาน กฝจย.ศพย.ยศ.ทบ. ไม่มีไฟล์
2 การตรวจสอบสถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ฯ คู่มือปฏิบัติงาน กฝจย.ศพย.ยศ.ทบ. ไม่มีไฟล์
3 กระบวนการผลิตวารสารเสนาธิปัตย์ คู่มือปฏิบัติงาน กฝจย.ศพย.ยศ.ทบ. ไม่มีไฟล์