การจัดการความรู้ ยศ.ทบ.

# เรื่อง ประเภท หน่วย ไฟล์เอกสาร ไฟล์มัลติมีเดีย
1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คู่มือปฏิบัติงาน กกบ.ยศ.ทบ. ไม่มีไฟล์
2 การขึ้นทะเบียนคุม สป. ของ ทบ. คู่มือปฏิบัติงาน กกบ.ยศ.ทบ. ไม่มีไฟล์
3 การจัดทำแผนจัดหาฯ/เสนอความต้องการแผนจัดหางาน และงบประมาณความต้องการยุทโธปกรณ์ ด้านการฝึก – การศึกษา ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ คู่มือปฏิบัติงาน กกบ.ยศ.ทบ. ไม่มีไฟล์