การจัดการความรู้ ยศ.ทบ.

ทั้งหมด บทความ
# เรื่อง ประเภท หน่วย อ่าน
1 การขออนุมัติคำสั่งเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว และขออนุมัติใช้งบประมาณในการเดินทางไปราชการของกำลังพล นขต.บก.ยศ.ทบ. คู่มือปฏิบัติงาน กปช.ยศ.ทบ.