การจัดการความรู้ ยศ.ทบ.

ทั้งหมด บทความ
# เรื่อง ประเภท หน่วย อ่าน
1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คู่มือปฏิบัติงาน กกบ.ยศ.ทบ.
2 การขึ้นทะเบียนคุม สป. ของ ทบ. คู่มือปฏิบัติงาน กกบ.ยศ.ทบ.
3 การจัดทำแผนจัดหาฯ/เสนอความต้องการแผนจัดหางาน และงบประมาณความต้องการยุทโธปกรณ์ ด้านการฝึก – การศึกษา ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ คู่มือปฏิบัติงาน กกบ.ยศ.ทบ.