ขุนพลนักเขียน

ทั้งหมด 14 เรื่อง/บทความ
ปีที่พิมพ์ เรื่อง ผู้เขียน อ่าน
2562 การบริหารจัดการมวลชนแนวอารยะขัดขืน พันเอก ดีประเสริฐ ดิเรก
2562 การปฏิรูปการศึกษาไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ สิงคโปร์ – เกาหลีใต้ -ฟินแลนด์ พันเอก ดีประเสริฐ ดิเรก
2562 การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการจัด พันเอก ดีประเสริฐ ดิเรก
2562 แนวทางสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พันเอก ดีประเสริฐ ดิเรก
2562 แนวโน้มของมิติความมั่นคงที่เปลี่ยนไป พันเอก ดีประเสริฐ ดิเรก
2562 ปัจจัยที่เอื้ออำนวยในการเข้าถึงประชาชนของหน่วยงานภาครัฐผ่านการดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พันเอก ดีประเสริฐ ดิเรก
2562 งานวิจัยดีเด่น ด้านหลักการ ของ ทบ. ประจำปี 2558 เรื่อง ศึกษารูปแบบการเข้าถึงประชาชนของหน่วยงานภาครัฐผ่านการดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พันเอก ดีประเสริฐ ดิเรก
2562 ศึกษารูปแบบการเข้าถึงประชาชนของหน่วยงานภาครัฐผ่านการดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พันเอก ดีประเสริฐ ดิเรก
2562 การขับเคลื่อนภาคประชาสังคมใน จชต. พันเอก ดีประเสริฐ ดิเรก
2562 การศึกษารูปแบบการเข้าถึงประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พันเอก ดีประเสริฐ ดิเรก

เกี่ยวกับนักเขียน

  • img
    พันเอก ดิเรก ดีประเสริฐ